Actieweek

Emancipatie (Wikipedia):
Emancipatie is het streven naar gelijkgerechtigdheid, zelfstandigheid, eerlijkere maatschappelijke verhoudingen. Ook wordt wel bedoeld de formele toekenning van gelijke rechten, gelijkstelling voor de wet.

D’Broej wil de jongeren aanzetten zelf actie te voeren. In de maanden januari en februari 2010 hebben we ‘de actieweek’ georganiseerd. Jongeren uit de verschillende jeugdhuizen van D’Broej in Brussel hielden hun wijk onder de loepe: wat willen we hier veranderen, wat is onze droomwijk, hoe zouden wij dat hier aanpakken ? Dat was het startschot voor verdere actie. De jongeren verzamelden informatie over hun onderwerp en gingen daarna tot actie over.

Bekijk zeker de videoreportage van onze burgerschapsprojecten in 2013!

Zelf een dergelijk project opzetten? D'Broej maakte deze toolkit. En DEMOS goot alles in een handleiding.


 
Een groep kinderen uit Molenbeek vond dat er in hun wijk te veel sluikstorten waren. Ze organiseerden samen een opkuisdag en interpelleerden de gemeente tot een beter beleid. Jongeren uit de Chicagowijk vonden dat er te weinig aan sport kan gedaan worden in hun buurt. Na hun actie beloofden de schepen van Sport en Openbare Ruimte een nieuw voetbalveld aan te leggen.

Als leidraad voor hun acties gebruikten we handleiding van Child-to-Child:
Child-to-Child (CtC) is an approach to health promotion and community development that is led by children. It is based on the belief that children can be actively involved in their communities and in solving community problems. CtC projects involve children in activities that interest, challenge and empower them. In so doing, the approach “encourages and enables children to play an active and responsible role in the health and development of themselves, other children, their families and communities”.

Je kan die handleiding van child to child guide hier bekijken.

Youth Continuum


In het youth engagement continuum kan men verschillende stappen in jeugdwerk onderscheiden. Deze theorie was een stimulans voor het ontwikkelen van nieuwe methoden en technieken om tegemoet te komen aan de behoefte van jongeren om te participeren aan de maatschappij. Het beperkt zich niet tot het aanpakken van de individuele problemen van jongeren. Vanuit het veld van positive youth development heeft men een reeks van collectieve empowerment technieken ontwikkeld (Listen, 2003).

De stappen die men kan onderscheiden zijn youth services, youth development, youth leadership development, youth civic engagement en youth organizing. In het volgend stuk zullen deze verschillende stappen worden toegelicht:

1. Youth services
Hier gaat men zich hoofdzakelijk bezig houden met het bieden van ondersteuning en hulp wanneer jongeren worden geconfronteerd met problemen. Jongeren worden hier gezien als cliënten en niet als actieve participanten.

2. Youth development
Jongeren hebben nood aan een gevarieerd aanbod aan diensten om geëngageerd te blijven. Tijdens de activiteiten is het belangrijk om aandacht te besteden aan het uitbreiden van de individuele vaardigheden. Binnen deze stap legt men dus vooral de nadruk op zinvolle vrijetijd en is het element vorming van secundair belang.

3. Youth leadership development
Men gaat hier jongeren leren om verder te kijken dan hun eigen persoonlijke behoeften. Het is essentieel dat jongeren inzien dat niet enkel zij worden geconfronteerd met problemen maar dat ze samen met anderen gelijkaardige problemen ervaren (Listen, 2003). Tijdens dit stadium houdt collectieve actie in dat men een systeem van wederzijdse hulp ontwikkelt. Jongeren moeten aangemoedigd worden om binnen de organisatie te participeren aan het beleid of mee te draaien in vormingsorganisaties.

4. Youth Civic Engagement
Het kenmerkende element in deze stap is dat jongeren worden betrokken bij het nemen van beslissingen zowel binnen als buiten de organisatie. Jongeren gaan hier samen beslissen welk specifiek probleem ze willen aanpakken. Tijdens deze fase evolueren jongeren van de oriëntatie “wat kan ik zelf doen” naar “wat kunnen we samen doen” (Listen, 2003). De grote uitdaging in deze stap is voort te bouwen op de nieuwe perceptie die men heeft verworven op het zelf en de maatschappij. In deze fase zal er nog verwarring in de groep bestaan rond het idee of men betrokken gaat geraken bij politieke actie of niet.

5. Youth Organizing
Youth Organizing vertrouwt op leiderschap van jongeren die werken rond thema’s die een invloed hebben op jongeren en hun buurt. Op het moment dat men een groep jongeren heeft gemobiliseerd is het belangrijk dat men in groep beslist welke acties men gaat ondernemen. Volgens Breton (1995) zal er enkel sprake zijn van empowerment wanneer diegenen die betrokken zijn bij de actie daar ook de nodige inspraak bij hebben gehad. De jongeren zelf bepalen rond welk thema ze gaan werken, welke strategie ze gaan hanteren om dit probleem aan te pakken en op het einde evalueren ze hun project. Wanneer jongeren worden betrokken bij het uitvoeren van een buurtonderzoek, directe actie, … levert dit een bijdrage aan hun individuele en collectieve leiderschapskwaliteiten.
Zowel in youth organizing, youth leadership, en youth civic engagement wordt er aandacht besteed aan cultuur en identiteit. Het uiteindelijke doel van deze jeugdwerkvorm is het rekruteren van jongeren die erin slagen om veranderingen te realiseren. Vooral voor de doelgroep van de werking maatschappelijk kwetsbare jongeren lijkt dit noodzakelijk. Binnen deze organisatie vinden jongeren andere jongeren die geconfronteerd worden met gelijkaardige problemen binnen één en dezelfde organisatie. Ze vinden er eveneens een structuur en een kader waarin ze de wereld rond hen kunnen bestuderen en begrijpen.

Jullie kunnen de hele theorie youth continuum lezen.